Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.11
ze dne 19.05.2008

Usnesení ke Zprávě o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části&nbsp; Praha 17 za rok 2007<BR>ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření v městské části Praha 17 za období od 1.ledna 2007 do 31.prosince 2007

Rada MČ

I.   projednala
1. Zprávu o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 za rok 2007
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření v městské části Praha 17 za období od 1.ledna 2007 do 31.prosince 2007

II.  souhlasí
1. se Závěrečným účtem městské části Praha 17:
            1. za hlavní činnost městské části Praha 17 za rok 2007 s těmito výsledky:
             úhrn příjmů                    271 081 415,42 Kč
             úhrn výdajů                    204 157 526,25 Kč
             přebytek hospodaření           66 923 889,17 Kč

            2. za hospodářskou činnost městské části Praha 17 za rok 2007 s těmito výsledky:
             výnosy celkem                                     189 556 478,20 Kč
             náklady celkem                                    135 182 688,76 Kč
             výsledek hospodaření před zdaněním                54 373 789,44 Kč

            3. za finanční vypořádání městské části Praha 17 za rok 2007 s následujícími  
             výslednými vztahy městské části ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl.m. Prahy:
             a) městská část odvede do státního rozpočtu                 2 353 033,00 Kč
             b) městská část odvede do rozpočtu hl.m. Prahy            2 133 443,21 Kč s tím, že
                  městská část Praha 17 žádá Radu hl.m. Prahy o ponechání nevyčerpaných
                  účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2007 pro využití
                  na stejný účel v roce 2008 na akci č. 4467 - ÚMČ - nový informační systém ve
                  výši 2 000 000,- Kč

2. s Finančním vypořádáním příspěvkových organizací za rok 2007 dle tabulek č.9 tohoto usnesení      
 
                
III.  ukládá Bc.B.Černovskému-zástupci starostky městské části předložit Zprávu o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 17 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření v městské části Praha 17 za období od 1.ledna 2007 do 31.prosince 2007 k projednání a následnému schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 28.5. 2008   

Tisk Export článku do PDF