Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.2
ze dne 19.05.2008

Usnesení ke zprávám OŽPD o činnosti v oblasti rekonstrukcí dětských hřišť, víceúčelových hřišť, budování klidových zón a revitalizace zeleně

Rada MČ

I. bere na vědomí zprávy OŽPD o činnosti v oblasti rekonstrukcí dětských hřišť, víceúčelových hřišť, budování klidových zón a revitalizace zeleně.


II. žádá následující doplnění a ukládá :

1) odboru životního prostředí a dopravy ( dále jen OŽPD ) - vyhotovit pro potřeby rady souhrnnou mapu umístění dětských hřišť, sportovišť a oddechových zón (sloučením údajů z dílčích map přiložených k jednotlivým problémovým okruhům)

2) OŽPD - do studií zapracovat připomínky vzešlé z komise životního prostředí a rozvoje předložené předsedou komise p. Stolinou a projednané radou (viz. bod 34/1)

3) OŽPD - doplnění studie oddechových zón o návrh vybudování přístupové cesty do lesoparku budovaného podél ulice U Boroviček tak, aby do této lokality byl umožněn přístup z prostoru Na Fialce, mimo současnou přístupovou cestu vedoucí ulicí U Boroviček, kde hrozí kolize pěších s motorovými vozidly.

4) OŽPD - doplnění studie oddechových zón o návrh postupu dobudování lesoparku podél ulice U Boroviček s ohledem na možnou sanaci skládek, na které je park založen.

5) OŽPD - doplnění studie víceúčelových hřišť o zpracování návrhu na zabezpečení - oplocení  areálu bikrosového hřiště v ulici U Boroviček. Současné oplocení je v havarijním stavu a neplní tak funkci zábrany vjezdu motorových vozidel do oblasti hřiště a navazujícího lesoparku. Hrozí zde tak vznik černých skládek a dále devastace hřiště a lesoparku motocykly a čtyřkolkami. Návrh na oplocení zpracovat variantně s     ohledem na možnou sanaci skládek, na které je hřiště vybudováno.

6) OŽPD - doplnit návrh dětských hřišť o několik lokalit s atrakcemi a hracími prvky i pro starší, školní děti

7) OŽPD - doplnit jednotlivé studie problémových okruhů o návrh lokalit a míst, které by bylo vhodné zabezpečit proti ničení a vandalizmu pomocí monitoringu zvažovaného kamerového systému provozovaného naší MČ.

8) kanceláři tajemníka, konkrétně pracovišti krizového řízení, aby radě předložili záměr návrhu na vybudování kamerového systému MČ k ochraně majetku městské části, zejména nově budovaných a rekonstruovaných hřišť. Návrh záměru by měl obsahovat základní informace o technických požadavcích na zvažovaný kamerový systém, odhad variant nákladů na kamerový systém a časový výhled realizace výstavby kamerového systému.

9) OŽPD -  připravit návrh na informační cedule a jejich umístění u dětských hřišť, sportovišť a oddechových zón. Na informačních cedulích uvést důležité údaje: např. provozní řád či jeho nejdůležitější body, zákaz vstupu se psy, zákaz znečišťování prostranství psími exkrementy a také informativní výši případné pokuty za porušení chráněného zájmu.

10)  Žádá OŽPD o prověření možnosti urychlení realizace projektu revitalizace zeleně a to v závislosti na personálních a kapacitních možnostech odboru. Bude-li možné realizovat některé vybrané části navržených zásahů do zeleně již v tomto roce, je Rada MČ připravena v odpovídající výši zajistit navýšení rozpočtu odboru a zajistit tak finanční krytí těchto dodatečných akcí.

Tisk Export článku do PDF