Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.31
ze dne 21.01.2008

Usnesení ke změně právní formy zdravotnického zařízení

Rada MČ

I. projednala žádost MUDr. Adriany Albertové o uzavření nové smlouvy o nájmu nebytového    prostoru z důvodu změny právní formy existujícího zdravotnického zařízení na nový subjekt: AA  ASKLEPIOS s.r.o., NZZ praktické lékařství pro dospělé, MUDr. Adriana Albertová - jednatel společnosti, Žufanova 1113/3, 3. patro, Praha 6 - Řepy, 163 00.


II. schvaluje uzavření se společností AA ASKLEPIOS s.r.o., NZZ praktické lékařství pro dospělé, MUDr. Adriana Albertová - jednatel společnosti, Žufanova 1113/3, 3. patro, Praha 6 - Řepy, 163 00 dodatku ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru s tím, že doba nájmu je na dobu neurčitou. MUDr. Albertová je povinna před uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu předložit nezbytné doklady.


III. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení a zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. SM 06 000000 17 ze dne 1.2.2006.

Tisk Export článku do PDF