Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.31
ze dne 20.08.2008

Usnesení ke  IV. etapě prodeje  BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1212 až 1218

Rada MČ

I. projednala prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova č.p. 1212 až 1218 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, a to dle záměru č. 014/07/OSOM/P/b schváleného  ZMČ Praha 17 usn. č. 5.15 ze dne 16.5.2007


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytových jednotek ve smyslu ust.§ 6 zákona č.  72/1994 Sb.,  o vlastnictví bytů   v platném  znění, v  ul. Vondroušova   čp. 1212  až   1218 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, uvedeným v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást usnesení,  znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky,  příloha č. 2 a způsob vypracování znaleckého  (expertního) posudku - příloha č.3.


III.  ukládá vedoucí OSOM  předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF