Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.14
ze dne 19.05.2008

Usnesení ke IV. etapě prodeje  BJ bytového domu Socháňova č.p. 1132 až 1134

Rada MČ

I. projednala prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova č.p. 1132 až 1134 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, a to dle záměru č. 014/07/OSOM/P/b schváleného  ZMČ Praha 17 usn. č. 5.15 ze dne 16.5.2007


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.  72/1994 Sb.,  o vlastnictví bytů   v platném  znění, v  ul. Socháňova  čp. 1132  až   1134 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, uvedeným v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást  usnesení,  znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky,  příloha č. 2 a způsob vypracování znaleckého  (expertního) posudku - příloha č.3.


III.   ukládá vedoucí OSOM  předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF