Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 59.7
ze dne 08.04.2009

Usnesení k žádosti společnosti DKNV Media, s.r.o. o souhlasné stanovisko s umístěním reklamních zařízení na částech pozemků parc. č. 590, 1378/6,  1347/1 a 1360/5 v k. ú.  Řepy podél ulice Karlovarská

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti DKNV Media, s. r.o. Libušská 248, Praha 4, o souhlas vlastníka pozemků s umístěním oboustranných reklamních zařízení na částech pozemků parc. č. 590, 1378/6, 1347/1, 1360/5 podél ul. Karlovarská v k. ú. Řepy. Správa pozemků je svěřena Městské části Praha 17.


II. neschvaluje vydat souhlasné stanovisko k umístění reklamních zařízení na pozemcích parc. č. 590, 1378/6 a 1360/5  v k. ú.  Řepy.


III. schvaluje vydat souhlasné stanovisko k umístění reklamního zařízení na části pozemku parc. č. 1347/1, s tím, že před zahájením stavby investor písemně požádá o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku, kde bude reklamní zařízení umístěno.


IV. ukládá vedoucímu OSOM  vyrozumět žadatele a postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF