Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.26
ze dne 20.08.2007

Usnesení k žádosti společnosti ANESO s. r.o., správa nemovitostí, se sídlem Vlastina 887 - Centru, Delta, Praha 6 o výpůjčku pozemku č. parc. 1486/8 v k. ú. Řepy za účelem umístění lešení pro uskutečnění akce: "Revitalizace panelového bytového domu Nevanova 1037 - 1042 v Praze 17 - Řepy".  

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti ANESO s. r.o., správa nemovitostí, se sídlem Vlastina 887 - Centru, Delta, Praha 6 o výpůjčku pozemku č. parc. 1486/8 v k. ú. Řepy za účelem umístění lešení pro uskutečnění akce: "Revitalizace panelového bytového domu Nevanova 1037 - 1042 v Praze 17 - Řepy". 

II. schvaluje uzavřít s Bytovým družstvem Nevanova 1037-1042, se sídlem Praha-Řepy, Nevanova 1042, zastoupeným předsedou představenstva Václavem Strupkem a místopředsedou představenstva Milanem Bohatým, IČ: 26140861 smlouvu o pronájmu pozemku na dobu určitou od 15.8.2007 do 6.11.2007, tj. 84 dní. Velikost pronájmu je 140 m2. Cena za pronájem pozemku o velikosti 140 m2 na 84 dní činí 4.307,50 Kč.

III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o pronájmu pozemku č. parc. 1486/8 v k. ú. Řepy o velikosti 140 m2 na dobu určitou od 15.8.2007 do 6.11.2007 za cenu pronájmu 4.307,50 Kč a případně jejích dodatků za účelem umístění lešení pro uskutečnění akce: "Revitalizace panelového bytového domu Nevanova 1037 - 1042 v Praze 17 - Řepy" mezi Městskou částí Praha 17 a Bytovým družstvem Nevanova 1037-1042, se sídlem Praha-Řepy, Nevanova 1042, zastoupeným předsedou představenstva Václavem Strupkem a místopředsedou představenstva Milanem Bohatým, IČ: 26140861

IV. ukládá OSOM vyrozumět žadatele o pronájmu části pozemku za uvedenou cenu a ve spolupráci s právním oddělením postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF