Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.10
ze dne 15.10.2007

Usnesení k žádosti Radky Sýkorové, Galandova 1236 o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 16 o vel. 2+kk s přísl. v 6. podlaží domu čp. 1236 v Galandově ul., Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost Radky Sýkorové o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16 o vel. 2+kk v 6. podlaží domu čp. 1236 v Galandově ulici.


II. schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za smluvní nájemné ve výši shodné s předchozí nájemní smlouvou. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF