Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 54.19
ze dne 11.02.2008

Usnesení k žádosti pana a paní XY, Jiránkova čp. 1135 o navázání nové nájemní smlouvy

Rada MČ

I. projednala žádost pana a paní XY, uživatelů bytu o vel. 3+1/L v 10. podlaží domu čp. 1135 v Jiránkově ulici, o navázání nové nájemní smlouvy


II. schvaluje vystavení nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá vedoucímu OSOM vydat pokyn k navázání nové nájemní smlouvy

Tisk Export článku do PDF