Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.4
ze dne 05.09.2007

Usnesení k žádosti o změnu termínu zahájení prací na akci: "Revitalizace panelového bytového domu Nevanova 1037-1042 v Praze 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti ANESO s.r.o., správa nemovitostí, se sídlem Vlastina 887 - Centru, Delta, Praha 6, která zajišťuje správu domů čp. 1037-1042 v ul. Nevanova, Praha 6-Řepy, jejichž vlastníkem je Bytové družstvo Nevanova 1037-1042, se sídlem Praha-Řepy, Nevanova 1042 o změnu termínu provádění prací a to od 28.8.2007 do 25.11.2007 z důvodu nedokončeného stavebního řízení.


II. schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pozemku č. parc. 1486/8 k. ú. Řepy o velikosti 140 m2 v termínu od 28.8.2007 do 25.11.2007 za cenu pronájmu 4.307,50 Kč za účelem umístění lešení pro uskutečnění akce: "Revitalizace panelového bytového domu Nevanova 1037 - 1042 v Praze 17 - Řepy" mezi Městskou částí Praha 17 a Bytovým družstvem Nevanova 1037-1042, se sídlem Praha-Řepy, Nevanova 1042, zastoupeným předsedou představenstva Václavem Strupkem a místopředsedou představenstva Milanem Bohatým, IČ: 26140861.


III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o pronájmu pozemku a případně jejích dodatků 


IV. ukládá OSOM vyrozumět žadatele o pronájmu části pozemku za uvedenou cenu a ve spolupráci s právním oddělením postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF