Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.16
ze dne 15.10.2007

Usnesení k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1437 v k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti Šindy spol. s r.o., se sídlem Radlická 1170/61, Praha 5 zastupující na základě pověření společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4 - Michle o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1437 v k. ú. Řepy, který je ve vlastnictví Městské části Praha 17. Tento pozemek je dotčen stavbou veřejné telekomunikační sítě pod označením "PH6, Galandova č.p. 31, čk. 1656, P-043-2-1127".

II. schvaluje po kontrole návrhu smlouvy právníkem uzavřít se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4 - Michle, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1437 v k. ú. Řepy na výše uvedenou stavbu. Úhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 120,- Kč.

III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 1437 v k. ú. Řepy, případně jejích dodatků a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu věcného práva do katastru nemovitostí.

IV. ukládá OSOM ve spolupráci s právníkem postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF