Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.23
ze dne 23.05.2007

Usnesení k žádosti o uzavření smlouvy o nájmu bytu v domě čp. 1135 v Jiránkově ul., Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost o navázání nové nájemní smlouvy k bytu v Jiránkova 1135, k němuž měla žadatelka vystavenu nájemní smlouvu včetně dodatku č. 1 na dobu určitou do 9.4.2007.


II. schvaluje navázání nové nájemní smlouvy na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky nájemní smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMč č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF