Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.14
ze dne 15.10.2007

Usnesení k žádosti o pronájem nebytového prostoru v suterénu domu čp.1285

Rada MČ

I. byla seznámena se žádostí paní XY o pronájem nebytového prostoru v suterénu čp. 1285 ve Španielově ulici, Praha 17 - Řepy a souhlasem majetkové komise č.11 ze dne 8.10.2007 s tímto pronájmem.


II. schvaluje žádost paní XY  o pronájem nebytového prostoru v suterénu domu čp. 1285 na dobu neurčitou s tím, že žadatelka si na vlastní náklady zajistí rekolaudaci nebytového prostoru dle účelu užívání. Nájemné bude stanoveno ve výši 250 Kč/m2/rok bez služeb a bude každoročně upravováno přepočtem koeficientu vyhlášeného Českým statistickým úřadem, vyjadřujícím míru inflace za celý předcházející rok. Do smlouvy o nájmu nebytového prostoru zahrnout valorizační klauzuli,
eventuelní stavební úpravy provede uživatel v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon) a příslušnými ustanoveními o.z.
nájemce do 60 ti dnů od podpisu nájemní smlouvy provede rekolaudaci, která bude v souladu s účelem pronájmu nebytového prostoru

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF