Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.24
ze dne 12.11.2007

Usnesení k žádosti  Ing. Václava Bláhy, projekce o souhlas vlastníka pozemků k projektu stavby: "Optické připojení měřiče rychlosti Bělohorská ulice, Praha 6 na optickou síť T-Systems PRAGONET".

Rada MČ

I. projednala žádost Ing. Václava Bláhy, projekce, se sídlem Bořislavka 5, Praha 6 zastupující na základě plné moci investora stavby - T-Systems PragoNet, a.s., se sídlem Korunní 98, Praha 10 o souhlas vlastníka pozemků č. parc. 1378/30 a 1378/32 v k. ú. Řepy k projektu stavby: "Optické připojení měřiče rychlosti Bělohorská ulice, Praha 6 na optickou síť T-Systems PRAGONET " pro potřeby územního řízení.

II. schvaluje vydat pro potřeby územního řízení souhlasné stanovisko k projektu stavby s tím, že před zahájením stavby investor písemně požádá prostřednictvím našeho odboru o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům a o uzavření smlouvy pronájmu části dotčených pozemků za účelem realizace stavby.

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF