Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.24
ze dne 19.05.2008

Usnesení k žádosti manželů XY o poskytnutí slevy na nájemném za byt, Socháňova 1128, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost manželů XY, nájemců bytu v domě čp. 1128, Socháňova ulice, Praha 6 - Řepy o přiznání slevy na nájemném za předmětný byt z důvodu závady  v bytě - zatékání do lodžie bytu


II. schvaluje návrh OSOM na poskytnutí slevy na nájemném ve výši 50%  (tj. 103,50 Kč) z nájmu za užívání lodžie bytu  v domě čp. 1128, Socháňova ulice, Praha 6 - Řepy , a to z důvodu déletrvající závady - zatékání na lodžii. Sleva se poskytuje od měsíce března 2008, do doby odstranění závadného stavu.


III. ukládá vedoucí OSOM seznámit žadatele se stanoviskem rady a vydat správní firmě pokyn k provedení slevy na nájmu

Tisk Export článku do PDF