Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.10
ze dne 11.07.2007

Usnesení k žádosti firmy&nbsp; o stanovisko ke stavbě: Praha 6 a 17, k. ú. Břevnov a Řepy, ul. <br />Karlovarská a Thurnova, "Praha 6-Řepy - kabelová přípojka NN pro č.p. 48/4" a o potvrzení <br />"Oznámení o umístění energetického zařízení" - pojistkové skříně na budově č.p. 48

Rada MČ

I. projednala žádost firmy Inženýrská činnost ve stavebnictví - Ivana Vilímcová, se sídlem
Lednová 6/106, Praha 10 - Nedvězí zastupující na základě plné moci PRE distribuce, a.s., se sídlem
Svornosti 3199/19a, Praha 5 o stanovisko se stavbě: Praha 6 a 17, k. ú. Břevnov a Řepy, ul.
 Karlovarská a Thurnova, "Praha 6-Řepy - kabelová přípojka NN pro č.p. 48/4" pro vydání územního
 souhlasu na elektrickou přípojku do 50 m, která nevyžaduje stavební povolení a žádost o potvrzení
"Oznámení o umístění energetického zařízení" - pojistkové skříně SP 5 na budově č.p. 48.


II. schvaluje pro vydání územního souhlasu vydat souhlasné stanovisko s uložením kabelového vedení elektrické přípojky na pozemku č. parc. 566 k. ú. Řepy s tím, že před zahájením stavby společnost PRE distribuce, a.s. písemně požádá o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku č. parc. 566 k. ú. Řepy a dále o uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku č. parc. 566 k. ú. Řepy za účelem realizace stavby a zamítá vydat potvrzení "Oznámení o umístění energetického zařízení" - pojistkové skříně SP 5 na budově č.p. 48 z důvodu, že MČ Praha 17 není vlastníkem budovy č.p. 48.


III. ukládá OSOM vyrozumět žadatele a postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF