Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.33
ze dne 23.05.2007

Usnesení k žádosti Domova sv. Karla Boromejského o finanční příspěvek na pořádání Dětské pouti

Rada MČ

I. projednala žádost Domova sv. Karla Boromejského o finanční příspěvek na pořádání Dětské pouti.


II. schvaluje finanční spoluúčast městské části na pořádání Dětské pouti dne 3.6. 2007 v areálu zahrady Domova sv. Karla Boromejského do výše 20 000,- Kč z kapitoly 06 Kultura, § 3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků a to formou přefakturace výdajů spojených s pořádáním Dětské pouti na městskou část Praha 17. Nedílnou součástí přefakturace bude jmenovitý rozpis výdajů.


III. ukládá ekonomickému odboru postupovat dle tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF