Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.15
ze dne 06.03.2008

Usnesení k výpovědi z nájmu nebytového prostoru v suterénu čp. 1246 v Galandově ul. Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala návrh výpovědi nájemní smlouvy k nebytovému prostoru  o vel. 26.2m2, v suterénu domu čp. 1246 v Galandově ulici, uzavřené dne 25.6.2004 s XY , s.r.o. Nebytový prostor je kolaudován jako sušárna (společný prostor), není rekolaudován. V sušárně jsou uzávěry ÚT. Bytový panelový dům Galandova 1243 -1246 je zařazen k odprodeji. Pro daný dům bylo zadáno zpracování prohlášení vlastníka


II. schvaluje vypovědět nájemní smlouvu z nájmu nebytového prostoru, uzavřenou dne 25.6.2004 s XY s.r.o. ve smyslu §10 a §12 zákona č.116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor v platném znění podle bodu VII. písm. b, uzavřené nájemní smlouvy. Výpovědní lhůta je tři měsíce, počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena


III. ukládá vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF