Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.36
ze dne 21.01.2008

Usnesení k výpovědi z nájmu nebytového prostoru v suterénu čp. 1212 ve Vondroušově ul. Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala návrh výpovědi nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v suterénu domu čp. 1212 ve Vondroušově ulici, uzavřené dne 26.5.1997 s paní XY , bytem Galandova ulice. Nebytový prostor, na který je uzavřena nájemní smlouva je v prohlášení vlastníka budovy uveden dle kolaudačního stavu jako společný prostor nájemníků domu čp. 1212.


II. schvaluje vypovědět nájemní smlouvu z nájmu nebytového prostoru, uzavřenou dne 26.5.1997 s paní XY ve smyslu § 10 a 12 zákona 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor v platném znění podle bodu VII. písm. b, uzavřené nájemní smlouvy. Výpovědní lhůta je tři měsíce, počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.


III. ukládá vedoucí OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF