Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.23
ze dne 08.08.2007

Usnesení k výběrovému řízení na pronájem volného nebytového prostoru č. 301 v přízemí domu čp. 1289, ul. Španielova, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s návrhem MK č. 8 ze dne 16.7.2007, pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor č. 301 v přízemí domu čp. 1289, Španielova ul., Praha 17 - Řepy paní XY , bytem Netřebská , Praha 6 - Ruzyně (obálka č. 1) za účelem: holičství, kadeřnictví, za nájemné ve výši 1000,-Kč/m2/rok bez služeb.


II. schvaluje návrh MK č. 8 ze dne 16.7.2007 pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor č. 301 v přízemí domu čp. 1289, Španielova ul., Praha 17-Řepy paní XY , bytem Netřebská 715/34, Praha 6-Ruzyně (obálka č. 1) za účelem: holičství, kadeřnictví, za nájemné ve výši 1000,-Kč/m2/rok bez služeb, které bude každoročně upravováno přepočtem koeficientu vyhlášeného Českým statistickým úřadem, vyjadřujícím míru inflace za celý předcházející rok. Do smlouvy o nájmu nebytového prostoru zahrnout:
- valorizační klauzuli
- eventuelní stavební úpravy provede uživatel v souladu s ustanoveními
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušnými ustanoveními o.z.
nájemce do 60ti dnů od podpisu nájemní smlouvy provede rekolaudaci, která bude v souladu s předmětem podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.
Tisk Export článku do PDF