Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.19
ze dne 10.12.2007

Usnesení k výběrovému řízení na pronájem nebytových prostor, Socháňova čp.1220, Praha 17 - Řepy ( objekt KS Průhon )

Rada MČ

I. projednala žádosti přihlášené do výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru v přízemí objektu KS Průhon čp. 1220, Praha - Řepy, které majetková komise postoupila na jednání RMČ

II. schvaluje pronajmout na dobu neurčitou nebytový prostor v přízemí objektu KS Průhon čp. 1220, Socháňova ul., Praha-Řepy nejvyšší nabídce firmě PET PLUS s.r.o., sídlem Praha 2, Jugoslávská 13/236, zastoupenou jednatelem PhDr. Hanou Peškovou IČO 251 02 851 (obálka č.4) za účelem: provozování realitní činnosti včetně poradenství a činnosti zprostředkovatelské v oblasti obchodu a služeb včetně poradenství, za nájemné ve výši 1 330,- Kč/m2/rok bez služeb, které bude každoročně upravováno přepočtem koeficientu vyhlášeného Českým statistickým úřadem, vyjadřujícím míru inflace za celý předcházející rok. Do smlouvy o nájmu nebytového prostoru zahrnout: valorizační klauzuli,eventuelní stavební úpravy provede uživatel v souladu s ustanoveními zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušnými ustanoveními o.z.. Nájemce do 60ti dnů od podpisu nájemní smlouvy provede rekolaudaci, která bude v souladu s předmětem podnikání v provozovně umístěné v pronajatém nebytovém prostoru

III.ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn k uzavření nájemní smlouvy pro firmu PET PLUS s.r.o. a správní firmu Optimis s.r.o

Tisk Export článku do PDF