Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.29
ze dne 19.11.2008

Usnesení k volnému bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 2. patře domu čp. 1120 v ulici Bazovského, Praha-Řepy, byt není určen k odprodeji

Rada MČ

I. projednala přidělení volného bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 2. patře domu čp. 1120 v Bazovského ul., Praha-Řepy žadateli z evidence žádostí o pronájem obecního bytu (kategorie 5 obecní) panu XY, bytem Španielova 1111/19, Praha 6–Řepy. Žadatel je veden v evidenci žádostí o pronájem obecního bytu od 7.7.2008


II. revokuje  usnesení RMČ č.42.26 ze dne 8.9.2008


III. souhlasí a doporučuje ZMČ revokovat usnesení ZMČ č.14.20 ze dne 17.9.2008


IV. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit pronájem bytu o vel. 2+kk s přísl. v 2. patře domu čp.1120 v Bazovského ulici  panu XY, bytem Španielova 1111, Praha –Řepy ( 4 osoby ). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky náj. smlouvy, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zák. č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy s podmínkou, že žadatel vyklidí byt v objektu ZŠ Španielova čp. 1111,  Praha- Řepy do 15 dnů od uzavření nájemní smlouvy k navrhovanému bytu. Na základě usnesení RMČ č.233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je revokace usnesení ZMČ č.14.20 ze dne 17.9.2008.


V. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF