Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.22
ze dne 20.10.2008

Usnesení k volnému bytu o vel. 1+kk s přísl. ve 3. patře domu čp. 1273 ve Španielově ul., Praha-Řepy

Rada MČ

I. projednala návrh MK č. 23 ze dne 6.10.2008 pronajmout volný byt o vel.1+k.k. s přísl. ve 3. patře domu čp. 1273 ve Španielově ul., Praha 6 - Řepy žadatelce z evidence žádostí o pronájem služebního bytu paní XY, trvale bytem Moskevská, Tábor (1 osoba) jako služební byt z důvodu výkonu práce na ÚMČ Praha 17, v odboru územního rozvoje a investic. Jmenovaná je vedena v evidenci žádostí o pronájem služebního bytu od 4.8.2008.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit pronájem služebního bytu o vel. 1+k.k. s přísl. ve 3. patře domu čp. 1273 ve Španielově ulici paní XY, trvale bytem Moskevská, Tábor  (1 osoba) jako byt služební z důvodu výkonu práce na ÚMČ Praha 17, odbor územního rozvoje a investic.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené a bude vykonávat práci na ÚMČ Praha 17. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh k projednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF