Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.6
ze dne 08.07.2009

Usnesení k uložení vedení veřejné komunikační sítě, stavba pod označením „Optické propojení objektu Bendova 5, Praha 17 – Řepy na síť PRAGONET“

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost společnosti T-Systems Czech Republic a.s., investora stavby se sídlem Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4, o vydání souhlasného stanoviska a následné uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene po pozemku dle KN parc. č. 1234/20 v k. ú. Řepy.


II. SCHVALUJE

vydat pro potřeby územního řízení souhlasné stanovisko k projektu stavby s tím, že před zahájením stavby investor požádá písemně prostřednictví OSOM o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a zřízení věcného břemene.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.


IV. ZMOCŇUJE

starostku MČ Praha 17 k podpisu souhlasného stanoviska k projektu stavby a následnému uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Tisk Export článku do PDF