Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 70.18
ze dne 19.08.2009

Usnesení k souhlasu s připojením  pozemku dle KN parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost manželů XY, bytem Stodůlecká, 158 00 Praha 58 - Jinonice, o souhlas s úpravou vjezdu k rodinnému domu, ul. Čistovická, 163 00, Praha 6 – Řepy, přes pozemek dle KN parc. č. 1381/1, ostatní plocha, ostatní Komunikace v k. ú. Řepy


II. SCHVALUJE

vydat souhlasné stanovisko s připojením přes pozemek dle KN parc. č. 1381/1 v k. ú. Řepy.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení

Tisk Export článku do PDF