Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 39.35
ze dne 06.08.2008

Usnesení k pronájmu pozemku p.č. XY

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY , bytem Na Pískách, Hostivice o převedení nájemní smlouvy z důvodu úmrtí původního nájemce. Jde o  pronájem pozemku p.č.XY pod garáží včetně manipulační plochy  o výměře 40m2 v lokalitě řadových garáží U Boroviček.Garáž je podle dědického řízení v jejím vlastnictví.


II. schvaluje převedení  smlouvy o nájmu pozemku  p.č.XY pod garáží včetně manipulační plochy o výměře 40m2 .


III. ukládá vedoucí OSOM uzavřít smlouvu o nájmu pozemku p.č.XY pod garáží včetně manipulační plochy  převod na dědičku stávajícího nájemce paní XY, Hostivice


IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku příp.jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF