Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.40
ze dne 10.12.2007

Usnesení k pronájmu pozemků p.č. 594 a  p.č.595

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY o pronájem pozemku p.č.594 o výměře 48m2,zastavěná plocha, na kterém je domek v jeho vlastnictví a o pronájem pozemku p.č. 595 o výměře 306m2 užívaného jako zahrada.Původní nájemce pozemků jeho matka paní XY.

II. schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemků p.č.594 o výměře 48m2 a parc.č. 595 o výměře 306m2 mezi Městskou částí Praha 17 a panem XY., majitelem RD. Současně schvaluje ukončení původní  nájemní smlouvy s jeho matkou paní XY.

III. ukládá vedoucí OSOM uzavřít smlouvu o nájmu pozemků p.č.594 a p.č. 595 na nového nájemce pana XY a ukončit pronájem s paní XY

IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemků příp.jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF