Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 63.21
ze dne 20.05.2009

Usnesení k pronájmu části pozemku parc. č. 1353 zahrádkářská kol. Ke Kaménce ev. č. 5 v k. ú. Řepy

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost paní XY, bytem Makovského 1146/XY, Praha 6 o převedení nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1353 evidenční č. XY na nového nájemce paní XY bytem Sokolovská 12/XY, Praha 8. Pozemek je v zahrádkářské kolonii Ke Kaménce v k. ú. Řepy.


II. SCHVALUJE

ukončit nájemní smlouvu s paní XY k 31. 5. 2009 a uzavřít novou smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 1353 ev. č. XY o výměře 245m2 v lokalitě zahrádek Ke Kaménce v k. ú. Řepy s paní XY od 1. 6. 2009. Výše nájmu je 8,-Kč/m2 /rok.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.


IV. ZMOCŇUJE

starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku případně jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF