Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.18
ze dne 12.01.2009

Usnesení k pronájmu části pozemku p.č. 1411/26 u restaurace Koliba

Rada MČ

I. projednala žádost pana XY, bytem Davídkova, Praha 8 o uzavření nájemní smlouvy  na  pronájem části pozemku p.č.1411/26 v k.ú. Řepy.


II.  schvaluje  uzavřít  smlouvu o nájmu části pozemku  p.č.1411/26 o výměře 30m2 s panem XY od 1.1.2009 na dobu určitou do 31.12.2010 s možností prodloužení. Cena nájmu je 2 550,-Kč/rok.


III. ukládá vedoucímu OSOM postupovat  ve smyslu tohoto usnesení.


IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o nájmu pozemku příp.jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF