Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.29
ze dne 15.10.2007

Usnesení k prodeji&nbsp;&nbsp; III. etapa <BR>1. návrh&nbsp;&nbsp; úplatného&nbsp;&nbsp; převodu&nbsp;&nbsp; nemovitostí,&nbsp; prodej&nbsp; pozemku&nbsp; parc.č.&nbsp; 1293/277&nbsp; pod panelovým domem&nbsp; č.p. 1150, ul. Vondroušova&nbsp; k.ú.Řepy, pozemku&nbsp; parc.č. 1293/276&nbsp; pod&nbsp; panelovým domem č.p. 1151, ul. Vondroušova k.ú.Řepy a pozemku par.č. 1293/275&nbsp;&nbsp; pod panelovým domem č.p. 1152, ul. Vondroušova k.ú. Řepy a pozemku par.č. 1293/274&nbsp;&nbsp; pod panelovým domem č.p. 1153, ul. Vondroušova k.ú. Řepy<BR>2. změna specifikace - oprávněný nájemce <BR>3. změna v nakládání s nebytovými prostorami

Rada MČ

I. projednala návrh OSOM na:
1.revokaci bodu I.,  bodu V a bodu VI.1. v Usnesení  ZMČ Praha 17  č. 52 ze dne 24.5.2006, kterým byl ve III.etapě schválen prodej bytových panelových domů v ul. Vondroušova č.pop. 1150 až 1153, podle zákona  č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům, pozemek parc.č. 1293/277 o výměře 251 m2, pod bytovým domem  č.pop. 1150, pozemek par.č. 1293/276 o výměře 250 m2, pod bytovým domem č.pop. 1151, pozemek parc.č. 1293/275 o výměře 248 m2 pod panelovým domem č.pop. 1152, ul. Vondroušova a  pozemek parc.č. 1293/274 o výměře 251 m2 pod panelovým domem č.pop. 1153, ul. Vondroušova k.ú. Řepy. K nakládání s citovanými pozemky dojde  s odvoláním na Přílohu č. 1 k usnesení ZHMP ze dne  20.9.2007, resp. na obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění vyhláška č.55/2000 Sb.hl. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy až od účinnosti vyhlášky tj. od 1.11.2007.
Pozemky budou svěřeny HMP do správy MČ Praha 17.
Prodejní cena za  1 m2 pozemku dle platné cenové  mapy pro r. 2007 je 1870,- Kč/ m2

2.změnu specifikace oprávněného nájemce, tj. revokaci bodu III.odst. 2  v Usnesení  ZMČ  Praha 17  č. 52 ze dne 24.5.2007:

- Nabídka bude směřována výhradně tzv. oprávněným nájemcům, tj. osobám, kterým svědčí nejpozději ke dni rozeslání  nabídky nájemní právo nebo jiné právo užívání k předmětnému bytu, s výjimkou následujících kategorií:
- devizoví cizozemci
- právnické osoby
- dlužníci
- osoby, s nimiž MČ vede soudní spor ve věci zrušení nájmu bytu
-  do okruhu oprávněných nájemců budou dodatečně zařazeni ti, s nimiž ke dni
rozeslání  nabídky vedla MČ soudní spor o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, o neplatnost výpovědi z nájmu bytu nebo o uznání přechodu nájmu bytu, příp. vyklizení bytu z důvodu pochybností o přechodu nájmu bytu, a to v případě, že nabude právní moci soudní rozhodnutí, jímž bude žaloba na přivolení k výpovědi z nájmu bytu zamítnuta, výpověď nájmu určena jako neplatná nebo bude určeno, že nájem bytu přešel a dále podle prováděcího předpisu, který je nedílnou součástí Zásada prodeje v platném znění

3. změnu  v  nakládání  s  nebytovými prostorami, tj. revokaci bodu III.odst. 2  v Usnesení  ZMČ 
Praha 17  č. 52 ze dne 24.5.2006:
-  nebytové jednotky nebudou předmětem prodeje, zůstanou v majetku MČ Praha 17


II. schvaluje  a doporučuje ZMČ revokaci Usnesení  ZMČ Praha 17  č. 52 ze dne 24.5.2006 a schválení nového usnesení se zohledněním úprav a změn v následujících bodech takto :

1.revokaci bodu I.,  bodu V a bodu VI.1. v Usnesení  ZMČ Praha 17  č. 52 ze dne 24.5.2006, kterým byl ve III.etapě schválen prodej bytových panelových domů v ul. Vondroušova č.pop. 1150 až 1153, podle zákona  č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům, pozemek parc.č. 1293/277 o výměře 251 m2, pod bytovým domem  č.pop. 1150, pozemek par.č. 1293/276 o výměře 250 m2, pod bytovým domem č.pop. 1151, pozemek parc.č. 1293/275 o výměře 248 m2 pod panelovým domem č.pop. 1152, ul. Vondroušova a  pozemek parc.č. 1293/274 o výměře 251 m2 pod panelovým domem č.pop. 1153, ul. Vondroušova k.ú. Řepy. K nakládání s citovanými pozemky dojde  s odvoláním na Přílohu č. 1 k usnesení ZHMP ze dne  20.9.2007, resp. na obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění vyhláška č.55/2000 Sb.hl. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy až od účinnosti vyhlášky tj. od 1.11.2007.
Pozemky budou svěřeny HMP do správy MČ Praha 17.
Prodejní cena za  1 m2 pozemku dle platné cenové  mapy pro r. 2007 je 1870,- Kč/ m2.

2.změnu specifikace oprávněného nájemce, tj. revokaci bodu III.odst. 2  v Usnesení  ZMČ  Praha 17  č. 52 ze dne 24.5.2007:

- Nabídka bude směřována výhradně tzv. oprávněným nájemcům, tj. osobám, kterým svědčí nejpozději ke dni rozeslání  nabídky nájemní právo nebo jiné právo užívání k předmětnému bytu, s výjimkou následujících kategorií:
- devizoví cizozemci
- právnické osoby
- dlužníci
- osoby, s nimiž MČ vede soudní spor ve věci zrušení nájmu bytu
-  do okruhu oprávněných nájemců budou dodatečně zařazeni ti, s nimiž ke dni
rozeslání  nabídky vedla MČ soudní spor o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, o neplatnost výpovědi z nájmu bytu nebo o uznání přechodu nájmu bytu, příp. vyklizení bytu z důvodu pochybností o přechodu nájmu bytu, a to v případě, že nabude právní moci soudní rozhodnutí, jímž bude žaloba na přivolení k výpovědi z nájmu bytu zamítnuta, výpověď nájmu určena jako neplatná nebo bude určeno, že nájem bytu přešel a dále podle prováděcího předpisu, který je nedílnou součástí Zásada prodeje v platném znění

3.změnu  v  nakládání  s  nebytovými prostorami, tj. revokaci bodu III.odst. 2  v Usnesení  ZMČ 
Praha 17  č. 52 ze dne 24.5.2006:
-  nebytové jednotky nebudou předmětem prodejem, zůstanou v majetku MČ Praha 17

4.bod II., bod III. mimo odst. 2, bod VI.2., a 3., a bod VII.  Usnesení  ZMČ Praha 17  č. 52 ze dne  24.5.2006   zůstávají v platnosti, znění bodu č.4 bylo schváleno usnesením ZMČ č.513 ze dne 16.5.2007 

III. ukládá OSOM předložit návrh k projednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF