Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.14
ze dne 08.12.2008

Usnesení k prodeji části pozemku p.č.1502/14, k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost Magistrátu hl.m. Prahy, odboru obchodních aktivit o stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 1502/14 o výměře cca 90m2 v k.ú. Řepy, lokalita poblíž ulice Na Fialce II. za účelem sloučení s pozemky manželů XY. Pozemek je ve vlastnictví Obce hl.m.Prahy.


II. schvaluje prodej části pozemku p.č.1502/14 o výměře cca 90m2, lokalita Na Fialce II., k.ú. Řepy, který je ve vlastnictví Obce hl.m. Prahy, za předpokladu zachování stávající pěší komunikace a upozorňuje na to, že do tohoto pozemku jsou umístěny inženýrské sítě – silnoproud a splašková kanalizace.


III. ukládá vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

Tisk Export článku do PDF