Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.9
ze dne 03.10.2007

Usnesení k přijetí nabídky na úpravu plochy na pozemku č. parc. 1504/1 k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala  nabídku na úpravu plochy na pozemku č. parc. 1504/1 k.ú. Řepy.


II. souhlasí s přijetím nabídky firmy PSS Bohemia s.r.o., IČO: 264 51 255, Zaječov 50, Beroun
Nabídková cena je  bez DPH 225 900,-Kč, vč. DPH 268 821,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.


III. ukládá OÚRI postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF