Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.38
ze dne 04.05.2009

Usnesení k podzemnímu kabelovému vedení 22 kV, stavba pod označením „Navýšení příkonu pro RS 7735 FN Motol, RS a kVN“

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost advokátky Mgr. Lucie Bohatové na základě plné moci investora stavby PRE distribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vybudování nového podzemní kabelové vedení 22 kV, které propojuje stávající transformovny TR 110/22 kV Zličín a spínací stanice RS 7735 v areálu Fakultní nemocnice Motol v celkové délce 332 m, č. IM5324, po pozemku dle KN par. č. 1496/6 v k. ú. Řepy.


II. SCHVALUJE

uzavřít se společností PRE distribuce, a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5 smlouvu o zřízení věcného břemene po pozemku dle KN par. č. 1496/6 v k. ú. Řepy. Věcné břemeno pro předmětné pozemky bude zřízeno za úplatu ve výši 16 600,- Kč bez DPH.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.


IV. ZMOCŇUJE

starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

Tisk Export článku do PDF