Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.11
ze dne 06.03.2008

Usnesení k  zatékání povrchových vod do řadových garáží ul. U Boroviček, pozemek p.č. 752/1-60

Rada MČ

I.  projednala návrh odvodnění manipulační plochy před řadovými  garážemi  v ul U Boroviček pomocí drenážního potrubí  zasypaného štěrkem včetně zamezení vtoku dešťové vody  na plochu před garážemi z přilehlé komunikace , který zpracoval ing. Podaný, pracovník odboru územního rozvoje a investic. 


II.  schvaluje odvodnění plochy před řadovými garážemi v ul. U Boroviček  pomocí drenážního potrubí zasypaného štěrkem  včetně zamezení vtoku dešťové  vody z přilehlé komunikace  a  jeho financování dle návrhu ing. Podaného v rozsahu nákladů cca 100 000,- Kč .


III. ukládá vedoucí  OÚRI ing.Filipové a  vedoucí OSOM p. Machů vypsat výběrové řízení na zhotovitele těchto úprav a zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu výzvy k podání nabídky.

Tisk Export článku do PDF