Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.28
ze dne 06.03.2008

Usnesení k  uzavření dodatku č. 1 k SOD SM 0700000083 ze dne 30.4.2007 mezi MČ Praha 17 a YBN CONSULT - znalecký ústav, Václavské nám. 1, Praha 1

Rada MČ

I. projednala návrh na rozšíření předmětu díla, který bude součástí původní veřejné zakázky, tj. zpracování nových znaleckých posudků pro bytové jednotky v objektech Nevanova čp. 1053 až 1055 a Španielova čp. 1267 až 1269 z důvodu požadavku zadavatele na změnu metodiky oceňování bytových jednotek ve vlastnictví MČ Praha 17 a změny spoluvlastnických podílů, zpracováním dodatku č. 1 k smlouvě o dílo (SOD) č. SM0700000083 ze dne 30.4.2007 uzavřené mezi MČ Praha 17, zastoupenou starostkou Jitkou Synkovou a YBN CONSULT - Znaleckým ústavem s.r.o., se sídlem Václavské nám. 1, Praha 1, zastoupeným jednatelem Ing. Bedřichem Malým a Ing. Yvettou Fialovou, CSc..


II.  schvaluje rozšíření předmětu díla uzavřením dodatku č. 1 k SOD č. SM0700000083 ze dne 30.4.2007 na zpracování nových znaleckých posudků pro bytové jednotky v panelových objektech Španielova čp. 1267 až 1269 (48 bytových jednotek) a Nevanova čp. 1053 až 1055 (46 bytových jednotek za cenu 1 000,-Kč/BJ) z důvodu změny spoluvlastnických podílů.


III. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu dodatku č. 1 k SOD č. SM 0700000083 ze dne 30.4.2007.


IV.  ukládá vedoucí OSOM zajistit splnění tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF