Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 22.35
ze dne 12.11.2007

Usnesení k návrhu na pronájem bytu č. 2 o vel. 2+k.k. s přísl. v přízemí domu čp.1093 v Žufanově ulici, Praha17 - Řepy

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu č. 2 o vel. 2+k.k. s přísl. v přízemí domu čp. 1093 v Žufanově ulici, Praha 17 - Řepy

II. schvaluje návrh majetkové komise č.7 ze dne 4.6.2007 a doporučuje ZMČ schválit pronájem bytu Městské policii hl.m.Prahy, se sídlem Korunní čp. 2456/98, Praha 10, zastoupené ředitelem městské policie Mgr. Vladimírem Kotroušem za účelem ubytování strážníků, zařazených na území m.č. Praha 17. Nájemce je proto oprávněn dát předmětný byt do podnájmu svému zaměstnanci podle svého uvážení a potřeby. Nejpozději do 30 dnů od uzavření podnájemní smlouvy je však povinen tuto předložit na vědomí majiteli a správní firmě a současně jí oznámit jména, příjmení a data narození podnájemce(ů) a ostatních příslušníků domácnosti. Toto platí při každé změně podnájemce.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

III. ukládá OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF