Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.32
ze dne 08.12.2008

Usnesení k jednostrannému zvýšení nájemného z bytu  pro rok  2009 na základě zákona č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Rada MČ

Rada projednala zprávu OSOM o možnosti uplatnění jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech pro rok 2009, na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu , ve znění pozdějších předpisů a Sdělení ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb. ze dne 11.6.2008


Rada schvaluje od 1. dubna  2009 uplatnění jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech ve smyslu zákona  č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, ve znění pozdějších předpisů a Sdělení ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb., ze dne 1.6.2008 ve výši 70% maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro rok 2009 dle níže uvedeného přehledu.


Aktuální čisté nájemné V roce 2008 v m.č. Praha 17 za 1m2/měsíc v bytech s nesníženou kvalitou

Byty v panelových domech.: 59,17 Kč

Byty v panelových domech.: 56,10-56,11 Kč

Byty v domech ve staré zástavbě: o 55,03 Kč


Cílová hodnota nájemného za 1m2/měsíc v roce 2010

Byty v panelových domech.: 102,66 Kč

Byty v panelových domech.: 102,66 Kč

Byty v domech ve staré zástavbě: 102,66 Kč


Navýšení měsíčního nájemného v % pro rok 2009

Byty v panelových domech.: 22,19%

Byty v panelových domech.: 24,71%

Byty v domech ve staré zástavbě: 25,62%


Zvýšené měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v roce 2009

Byty v panelových domech.: 72,29 Kč

Byty v panelových domech.: 69,96 Kč

Byty v domech ve staré zástavbě: 69,12 Kč


Povinnost platit zvýšené nájemné vznikne 1.dubna 2009 nebo prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po uplynutí 3 kalendářních měsíců od jeho doručení nájemci. V případě, že bude jednomu ze spol. nájemců či manželů oznámení doručeno později, počíná lhůta tří kalendářních měsíců běžet až do doby pozdějšího doručení. V této lhůtě je nájemce oprávněn podat žalobu k soudu na určení neplatnosti zvýšení nájemného.


Zvýšení nájemného se podle zákona č.107/2006 Sb. nevztahuje na:

- nájemné v bytech  jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30.6.1993 a na jejichž financování byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních bytů, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace

- nájemné v bytech zvláštního určení a  bytech v domech zvláštního určení, jehož výstavba byla povolena před 30.6.1993 

Zákon nedopadá na nájemní smlouvy, které obsahují ujednání nájemce a pronajímatele o způsobu změny výše nájemného. Takové dohody mají přednost před uplatněním zákona o jednostranném zvyšování  nájemného.


Rada zmocňuje zástupce správní firmy Optimis s.r.o., Bendova 1121 k podpisu a doručování oznámení  o jednostranném zvýšení nájmu všem nájemcům vč. společných nájemců nebo uživatelům obecních bytů pro období roku 2009.


Rada ukládá vedoucí OSOM vydat pokyn správní firmě Optimis k zajištění splnění tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF