Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 71.28
ze dne 02.09.2009

Usnesení k informaci o termínu ustavujícího shromáždění SVJ pro dům Vondroušova 1170 - 1174, Praha 6 – Řepy a schválení zmocnění k zastupování městské části při ustavujícím shromáždění

Rada MČ

I. PROJEDNALA

informaci o termínu ustavujícího shromáždění společenství vlastníků jednotek pro dům Vondroušova 1170 - 1174  a návrh zástupce starostky pana Antonína Kopeckého na zmocnění zástupce k zastupování městské části při jednání ustavujícího shromáždění vlastníků jednotek, ohledně nichž nebyla dosud podepsána smlouva o převodu vlastnictví jednotky nebo podle této smlouvy nebyl dosud povolen vklad vlastnického práva, a to k zastupování, podávání návrhů a hlasování v souladu s pravidly schválenými pro prodej bytů a nebytových prostor dosud přijatými usneseními zastupitelstva a rady městské části Praha 17


II. BERE NA VĚDOMÍ

termín ustavujícího shromáždění společenství vlastníků jednotek pro dům Vondroušova 1170 – 1174 dne 29. 9. 2009


III. ZMOCŇUJE

p. Ing. Tomáše Krafta, vedoucí OSOM k zastupování městské části při jednání ustavujícího shromáždění vlastníků jednotek pro dům Vondroušova 1170 - 1174  a k výkonu všech práv a povinností, které městské části náležejí jako vlastníku jednotek, ohledně nichž nebyla dosud podepsána smlouva o převodu vlastnictví jednotky nebo podle této smlouvy nebyl dosud povolen vklad vlastnického práva, a to k zastupování, podávání návrhů a hlasování v souladu s pravidly schválenými pro prodej bytů a nebytových prostor dosud přijatými usneseními zastupitelstva a rady městské části Praha 17. Toto zmocnění platí i pro zastupování městské části na dalších shromážděních vlastníků, která budou v budoucnu svolávána podle zákona o vlastnictví bytů. Zmocněnec je oprávněn v případě nemožnosti osobní účasti zmocnit k jednání dalšího zástupce z řad pracovníků odboru správy obecního majetku.


IV. UKLÁDÁ

starostce městské části vystavit písemnou plnou moc zástupci městské části v rozsahu shora uvedeného zmocnění


V. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM zajišťovat úkoly spojené s přípravou ustavujícího shromáždění vlastníků a postupovat přitom podle tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF