Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.6
ze dne 23.04.2008

Usnesení k dokumentaci k vydání územního rozhodnutí Připojení objektů na optickou síť PRAGONET na území M.č. Praha 17

Rada MČ

I. projednala dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí "Připojení objektů na optickou síť PRAGONET na území M.č. Praha 17"


II. souhlasí s projektovou dokumentací pro vydání územního  rozhodnutí a s umístěním   optického kabelu na pozemcích č. parc. 1149/43,1142/238,1142/115,1142/305,1142/280,1142/281,1142/282,1142/250 k.ú. Řepy ve vlastnictví hl.m. Prahy , svěření Městské části Praha 17 , s podmínkou, že dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.
 
 
III. ukládá  OÚRI Ing. Filipové vyrozumět žadatele, OSOM vydat  souhlas s uložením optického kabelu na výše uvedených pozemcích ve svěření M.č. Praha 17 , uzavřít právní vztah, starostce se ukládá jeho podpis

Tisk Export článku do PDF