Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 31.14
ze dne 09.04.2008

Usnesení k dodatku ke smlouvě o dílo  -  navýšení počtu košů na psí exkrementy

Rada MČ

I. projednala předložený návrh smlouvy.

II. souhlasí bez připomínek.

III. pověřuje pí. starostku podepsáním smlouvy. Další realizaci zajistí OŽPD

Tisk Export článku do PDF