Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 40.29
ze dne 20.08.2008

Usnesení k D-PHA Řepy, Engelmüllerova č.p. 625/4, KR

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2,  Praha 4,  o vydání souhlasného stanoviska k trase komunikačního vedení a  o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 45/1 v k.ú. Řepy ul. Engelmüllerova. Akce D-PHA Řepy, Engelmüllerova č.p. 625/4, KR.


II.  schvaluje vydat souhlasné stanovisko se stavbou a po kontrole návrhu smlouvy právním zástupcem  uzavřít s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 45/1.


III. ukládá vedoucí OSOM vydat souhlas s umístěním přípojek na pozemku č. parc 45/1 a následně uzavřít právní vztah.


IV.  zmocňuje starostku k podpisu  smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 45/1 v k.ú. Řepy. Následně podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

Tisk Export článku do PDF