Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.19
ze dne 16.07.2008

Usnesení k akci "TV Řepy, etapa 0004 - Řepy východ I - 1. část" - výpůjčka pozemků v ul. Severýnova a Kolínova pro realizaci stavebních prací

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti Inženýring dopravních staveb, a.s., se sídlem Na Moráni 3/360, Praha 2, zastupující na základě plné moci investora stavby OMI MHMP, Mariánské nám.2, Praha 1, o výpůjčku částí pozemků č. parc. 1440 a 1451 v k. ú. Řepy na období od 11.6.2009 do 12.11.2008 pro realizaci akce "TV Řepy, etapa 0004 - Řepy východ I - 1. část"


II. schvaluje po vypracování návrhu smlouvy právním zástupcem, uzavřít se společností Inženýring dopravních staveb, a.s., se sídlem Na Moráni 3/360, Praha 2 smlouvu o výpůjčce pozemků č. parc 1440 a 1451 v k.ú. Řepy na období 11.6.2008 až 12.11.2008, event. její dodatky v případě prodloužení termínu realizace stavby.


III. ukládá vedoucí OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.


IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o výpůjčce pozemků č. parc. 1440 a 1451 v k.ú. Řepy, event jejích dodatků o prodloužení termínu výpůjčky.

Tisk Export článku do PDF