Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.9
ze dne 19.11.2008

Usnesení k akci EOV – vjezd na smyčku Bílá Hora – modernizace , ul. Karlovarská

Rada MČ

I. projednala žádost Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9   o výpůjčku části pozemku p.č.1378/32 o výměře cca 1m2 , k.ú. Řepy pro stavební činnost, modernizace EOV – vjezd na smyčku Bílá Hora ( ovládání a vytápění výměny,rýha pro kabel a jeho následné uložení ) v termínu  1.7. – 31.7.2009.


II. schvaluje po vypracování návrhu  smlouvy právním zástupcem uzavřít s Dopravním podnikem hl.m.Prahy a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9 bezúplatnou smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č.1378/32 o výměře cca 1m2 v období 1.7. – 31.7.2009, event.její dodatky v případě změny termínu realizace.


III. ukládá vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.


IV. zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu smlouvy o výpůjčce, event. jejích dodatků.

Tisk Export článku do PDF