Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.15
ze dne 12.01.2009

Usnesení k akci „Karlovarská ulice – napojení na akci ŘSD – úsek Drnovská – Slánská“ – pronájem části pozemku č. parc. 1360/2 v k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost společnosti HOCHTIEF CZ, a.s., divize Dopravní stavby, se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5 o prodloužení smlouvy č. SM080000400  o pronájmu části pozemku č. parc. 1360/2 v k.ú. Řepy v rozsahu 140m2 pro zařízení staveniště pro realizaci akce „Karlovarská ulice – napojení na akci ŘSD – úsek Drnovská – Slánská“.


II. schvaluje uzavření dodatku č.1 nájemní smlouvy č. SM0800000400 uzavřené dne 13.8.2008 se společností HOCHTIEF CZ, a.s, divize Dopravní stavby, se sídlem Plzeňská 16/3217, Praha 5 pronájmu části pozemku č. parc. 1360/2 v k.ú. Řepy v rozsahu 140m2 pro účely zařízení staveniště na dobu od 1.1.2009 do 30.9.2009 za cenu 15 466,-Kč.


III. ukládá vedoucímu OSOM vyrozumět žadatele a zajistit splnění usnesení.

                                                                                                                      
IV.  zmocňuje starostku MČ Praha 17 k podpisu dodatku č.1 o pronájmu pozemku č. parc. 1360/2 v k. ú. Řepy.

Tisk Export článku do PDF