Městská část Praha 17

49. jednání Rady městské části

ze dne 12.09.2016

Usnesení

Us RMČ 000416/2016

Žádost o zařazení nájemce bytové jednotky č. 1196/3 do seznamu oprávněných nájemců v bytovém panelovém domě čp. 1195-1198 Vondroušova ulice, k.ú. Řepy

Rada městské části

1. projednala

žádost Mgr. Boženy Ivankové, nájemce bytové jednotky č. 1196/3 v domě čp. 1196 ulice Vondroušova, zastoupené na základě plné moci JUDr. Zuzanou Suchánkovou (dcerou) o zařazení do seznamu oprávněných nájemců pro prodej bytových jednotek v bytovém panelovém domě čp. 1195-1198 v ul. Vondroušova, k.ú. Řepy.

2. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit

ve smyslu čl. II, bodu 3.1 "Zásad postupu při prodeji bytových jednotek" zařazení nájemce bytové jednotky č. 1196/3 domu ul. Vondroušova č.p. 1196 - Mgr. Boženy Ivankové, zastoupené na základě plné moci JUDr. Zuzanou Suchánkovou, do seznamu oprávněných nájemců, která nebyla uvedena v příloze č. 1  usnesení ZMČ č. 000006/2016 ze dne 27. 1. 2016 - VIII. etapa prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového panelového objektu Vondroušova č.p. 1195-1198 vč. pozemku, k.ú. Řepy.

3. ukládá

zástupci starostky J. Hájkovi předložit bod 3. na zasedání ZMČ

Zodpovídá:  Bc. Jaroslav Červený, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF