Městská část Praha 17

24. jednání Rady městské části

ze dne 23.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000346/2019

Podnět na pořízení změny ÚP HMP pro pozemky parc. č.1508/5,1509,1510/4, k.ú. Řepy při ul. U Boroviček, Praha - Řepy - pokračování (Us RMČ 000196/2019)

Rada městské části

1. se seznámila

s novou architektonickou, resp. urbanistickou studií na zastavění pozemků parc.č.1508/5,1509,1510/4, k.ú. Řepy při ul. U Boroviček, Praha - Řepy

2. neschvaluje

pořízení změny územního plánu SÚ HMP na využití pozemků parc.č. 1508/5. 1509,1510/4, k..ú. Řepyv v kategorii využití území OV-D - všeobecně obytné, podlažnost až 5+NP.

3. ukládá

OÚRI informovat žadatele, OÚR Magistrátu HMP, IPR Praha a OSOM P17

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF