Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000329/2019

Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně

Rada městské části

1. odmítá

záměr výstavby "Pietního parku pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně". Přestože investor v přepracované dokumentaci upustil od realizace zahradní restaurace, infocentra a rozptylové loučky, nadále zůstává v bezprostřední blízkosti obytné zástavby a klidové lokality Na Prameništi, nacházející se v ochranném pásmu hygienické ochrany II. stupně jímacích objektů vodovodu Zličín pro úpravu pitné vody. Vzhledem k převažujícímu západnímu proudění může být dotčena i zástavba na území MČ Praha 17.

Výstavba "Pietního parku" není ve veřejném zájmu a podle vedení Městské části Praha 17 by měla negativní vliv na životní prostředí, ochranu ovzduší a veřejné zdraví.

2. nesouhlasí

a nadále odmítá výstavbu "Pietního parku pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně" v plném rozsahu,

3. ukládá

místostarostovi Martinu Markovi předložit na nejbližším zasedání ZMČ.

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF