Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000327/2019

Změna předmětu nájmu (výměna bytu stávajícího nájemce za jiný volný byt)

Rada městské části

1. projednala

žádost XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX X X XXXXX na změnu předmětu nájmu ze stávajícího bytu č. 24 o vel. 1+k.k. na adrese Žufanova čp. 1095, Praha 6 – Řepy, jehož je nájemkyní za větší byt,

2. schvaluje

na základě doporučení  Majetkové a bytové komise ze dne 4. 9. 2019 změnu předmětu nájmu ze stávajícího bytu č. 24 o vel. 1+k.k. na adrese Žufanova čp. 1095, Praha 6 – Řepy, nájemce XXXXXXXX XXXXXXXX na byt č. 39 o vel. 2+k.k. na adrese Bazovského čp. 1120, Praha 6 – Řepy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130,-Kč/m2/měsíc/bez služeb. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je ukončení nájmu stávajícího bytu a jeho vrácení pronajímateli,

3. schvaluje

předání volného bytu č. 24 o velikosti 1+KK v 5. podlaží domu čp. 1095, Žufanova ulice, Praha 6 – Řepy do Majetkové a bytové komise k navržení kandidáta na pronájem obecního bytu z řad žadatelů vedených v evidenci žádostí o byt,

4. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF