Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000323/2019

Výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 o vel. 19 m2 v přízemí domu čp. 1218, Vondroušova ulice, Praha 6 - Řepy

Rada městské části

1. se seznámila

s ukončením výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 301 o vel. 19 m2 v přízemí domu čp. 1218 v ulici Vondroušova, Praha 6 - Řepy za minimální nájemné 1.198,21Kč/1m2/rok (bez služeb). Výběrové řízení bylo zveřejněno od 30. 7. 2019 do 29. 8. 2019 do 15.hod. Došly  2 nabídky. Obálky byly otevřeny na zasedání Majetkové a bytové komise dne 4. 9. 2019 a byl sepsán protokol,

2. schvaluje

pořadí zájemců: 2,1

uzavření nájemní smlouvy k prostoru 301 v přízemí domu čp. 1218 v ulici Vondroušova, Praha 6 – Řepy se zájemcem č. 2 za nabízené nájemné ve výši 1.670,- Kč/m2/rok bez služeb, za účelem finančního poradenství a vzdělávání,

3. ukládá

vedoucímu OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF