Městská část Praha 17

23. jednání Rady městské části

ze dne 09.09.2019

Usnesení

Us RMČ 000312/2019

Kabelové vedení elektro VN, VN a telekomunikačního vedení na pozemcích parc. č. 19, 1433, 1434 v k. ú. Řepy - Smlouva o zřízení věcného břemene k výše uvedeným pozemkům

Rada městské části

1. projednala

žádost PREdistribuce a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5  o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 19, 1433, 1433 v k. ú. Řepy, pro podzemní kabelové vedení elektro VN, NN a telekomunikační vedení realizované na výše uvedených pozemcích v rámci stavby "P17 - Řepy, K Šancím, přeložka kVN, kNN a SDK",

2. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 19, 1433, 1434 v k. ú. Řepy, s PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, pro podzemní kabelové vedení elektro VN, NN a telekomunikační vedení realizované na výše uvedených pozemcích v rámci stavby "P17 - Řepy, K Šancím, přeložka kVN, kNN a SDK", s tím, že jednorázová náhrada za zřízení služebnosti bude činit 38.250 Kč bez DPH,

3. zmocňuje

starostku městské části Praha 17, Mgr. Jitku Synkovou, k podpisu smlouvy,

Zodpovídá:  Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
4. ukládá

vedoucímu odboru správy obecního majetku postupovat ve smyslu usnesení.

Zodpovídá:  Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku

Usnesení - Schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Tisk Export článku do PDF